Prejsť na navigáciu

Reklamácia

U nás reklamáciu neúplnej, chybnej alebo nedoručenej zásielky vybavujeme obratom. Ak chcete reklamovať vašu objednávku, pred odoslaním tovaru na reklamáciu vyplňte reklamačný protokol a kontaktujte cez naše info@mojeokuliare.sk .

Zmeny v objednávke
Zmeny možno vykonávať len u nevybavených objednávok. Vaša objednávka bude spracovaná do 24 hodín. Po tomto termíne už nie sú možné žiadne dodatočné zmeny. Pre akékoľvek zmeny napíšte na e-mail info@mojeokuliare.sk . 

Vrátenie tovaru
V prípade žiadosti o vrátenie tovaru vyplňte formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku  a kontaktujte nás cez info@mojeokuliare.sk .

Naše záruky a garancie
V rámci 100% garancie spokojnosti, naším zákazníkom poskytujeme možnosť odstúpenia od zmluvy v mesačnej lehote od obdržania objednávky aj na tovar, ktorý bol vyrobený na mieru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Na uplatnenie práva odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné poslať naskenovaný alebo odfotený poukaz na okuliare (recept) so všetkými potrebnými údajmi - dioptrie, os cylindra, cylinder, PD vzdialenosť a to na info@mojeokuliare.sk do 8 hodiny rána nasledujúceho pracovného dňa od odoslania objednávky. 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.mojeokuliare.sk

1.    Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.    V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy si reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a Občianskeho zákonníka.

3.    Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4.    Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5.    Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  • a.    k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  • b.    nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  • c.    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  • d.    zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  • e.    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  • f.    používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6.    Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7.    Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8.    Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný protokol .

9.     Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou).

10.    Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

11.    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

12.    Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  • a.    pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  • b.    pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  • c.    reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

13.    Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

14.    Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

15.    Kontakt HEAD UP s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, info@mojeokuliare.sk

V Bratislave, 8. decembra 2014    

Newsletter

Chcete byť informovaný o novinkách a výhodných ponukách?
Prihláste sa k odoberaniu.

U nás môžete platiť:

pay-maestro pay-sporo pay-vubpay-card-visa pay-card-electron pay-card-diners-club pay-card-mastercard